Algemene voorwaarden Byte Computer Haarlem

Byte-computer-Haarlem-logo

Naam 
B-yte Multimedia
Handelend onder
Byte computer Haarlem
Vestigingsadres
Braillelaan 95
2037 XB Haarlem
Telefoonnummer
023-7516234
E-mailadres
info@byte-computer.nl
BTW-nummer
NL044178566B01
KvK-nummer
62822349

Artikel 1. Afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd.
Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd

.
Artikel 2. Het aanbod

1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
4. Indien er sprake is van ‘digitale producten’, wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.

5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

Artikel 3. De prijs

1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. Betaling

Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt
zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering

1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper –
wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet
rechtvaardigt.

2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst
heeft gesloten. Na deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld.

Artikel 5B (Levering B2B)

1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling bij bestelling plaats te vinden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien voor betaling door de opdrachtgever een machtiging is afgegeven dan staat de opdrachtgever ervoor in dat de betaling op basis daarvan op enig moment automatisch kan plaatsvinden. In alle andere gevallen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De betaling komt tot stand op het moment waarop de bank- of girorekening van Byte computer Haarlem wordt gecrediteerd.

2. de opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting van enige aan Byte computer Haarlem verschuldigde bedragen.

3. Indien de opdrachtgever in gebreke is met betaling binnen de door Byte computer Haarlem gestelde betalingstermijn dan wel een betaling onder een gegeven machtiging door haar bank wordt geweigerd, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. de opdrachtgever is alsdan de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening.

4. Bij niet-tijdige betaling zoals bedoeld in lid 3, of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen, is de opdrachtgever voorts de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die door de niet-betaling of niet nakoming zijn veroorzaakt, zijnde 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van €150,00.

Bij onvoorziene kosten is Byte computer Haarlem gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.

ARTIKEL 7 LEVERING
1. Levering geschiedt af magazijn van Byte computer Haarlem, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen.
2. de opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Byte computer Haarlem deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld of besteld . Als Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Byte computer Haarlem gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever, onverminderd het recht van Byte computer Haarlem tot behoud van het recht op (aanvullende) schadevergoeding.
3. Indien de zaken worden bezorgd is Byte computer Haarlem gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen in dat geval afzonderlijk worden gefactureerd.
4. De leveringstermijn gaat in zodra en nadat Byte computer Haarlem de opdracht heeft aanvaard. Indien Byte computer Haarlem gegevens
behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien Byte computer Haarlem een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Bij overschrijding van een
termijn dient de opdrachtgever Gebruiker Schriftelijk in gebreke te stellen en Byte computer Haarlem een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
6. Byte computer Haarlem is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen. Byte computer Haarlem is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Byte computer Haarlem de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever  de afronding van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Zodra Byte computer Haarlem kennis draagt van feiten en/of omstandigheden aan de zijde van Gebruiker die realisering van de levering op of binnen de opgegeven termijn onmogelijk maken zal Byte computer Haarlem de opdrachtgever  hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe termijn.

9. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe termijn door Gebruiker opgegeven termijn aanhoudt, heeft de opdrachtgever het recht om Byte computer Haarlem in gebreke te stellen en een fatale termijn te stellen, na verloop van welke termijn, indien de niet-nakoming aanhoudt, de opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat Gebruiker tot enigerlei schadevergoeding zou zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Gebruiker.

Artikel 6. Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van twee jaar. Uitgezonderd
hiervan zijn accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.
Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u bij ons
terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.
Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en
overheidsvoorschriften.

Artikel 8. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels: alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren; uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd; alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten. Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.
In onze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze gegevens verzamelen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw
artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 10. Koop op afstand
Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een
koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop
op afstand. Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

Artikel 10a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten
van de overeenkomst) vindbaar op onze website. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
– de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
– de manier waarop de overeenkomst tot stand komt; – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het
herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
– de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief; – inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; – de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke
aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Daarnaast krijgt u de volgende informatie:
a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht

Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

1. Bij de aankoop van producten a heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan. Of: – als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen – als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u
aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; – bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product
heeft ontvangen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te
ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht
genoemd. 2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik
maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
3. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 
4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten
maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben
geretourneerd.
6. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10d.

Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten
1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een  materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid
de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan.

3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de  overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.

Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
c. Geleverde diensten, maar alleen als: – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en – u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.
d. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
zijn;
e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

I. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: – de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en – u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest

Artikel 10f. Betaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling.

Artikel 10g. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het
gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Annulering afspraak of niet aanwezig
Een afspraak afzeggen moet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Op die manier kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog benutten. Wanneer je minimaal 24 uur van te voren kenbaar heeft gemaakt dat je de afspraak wilt wijzigen of afzeggen, worden er geen kosten in rekening gebracht. Word dit echter niet gedaan dan zullen wij 1 uur, plus eventueel gemaakte reiskosten in rekening brengen.

Artikel 11. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienst verlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken –
zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw
klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt
verwachten.

WIJ LOSSEN ALLE COMPUTERPROBLEMEN VOOR JE OP.

Computerhulp, gewoon bij je thuis of op kantoor in Haarlem en omgeving
En wij komen langs op het moment dat het jou het beste uitkomt!

Maak gebruik van ons afspraakformulier, of bel op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 18:00 via  023-7516234

Maak een afspraak